goed te weten

 

Disclaimer
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist.

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werk ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Ik ben allround opgeleid en heb ruime ervaring. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Verwijzing
U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.
 

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.  

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. 

Samenwerking
Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Daarnaast heb ik ook met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen direct contact. 

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor u of uw kind. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook in verband met ziekte, graag hiervoor uw begrip. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico. 

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. 

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. 

Behandelovereenkomst
Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor de behandeling en voor het mogen verwerken van de uw gegevens.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De privacywetgeving zal worden nageleefd.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Deze wetten zijn van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunde, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wetten hebben dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt. meer 

Gebruik persoonsgegevens aanmeldformulier
Door het gebruik van het aanmeldformulier op deze website laat u: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en uw bericht bij ons achter. Deze persoonsgegevens worden veilig naar Beregoed Logopedie verzonden via het SSL protocol (‘website met slotje’). Ik gebruik deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en desgewenst een afspraak te maken, daarna worden deze gegevens vernietigd. 

Klachten
Ik streef naar een zo klantvriendelijk mogelijke werkwijze. Mocht u hier onverhoopt niet tevreden over zijn of een klacht hebben over de behandeling, dan kunt u daarover altijd contact met mij opnemen via 06 – 1863 1563 zodat ik in overleg met u naar een passende oplossing kan zoeken. U kunt uw klachten ook aan mij mailen via: info@beregoedlogopedie.nl 
Het klachtenrecht voor cliënt is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. 

Beregoed Logopedie praktijkgegevens
Postadres is Tabaksweg 22b 3921 CM Elst (UT), KvK nummer: 54416787 en Kwaliteitsregisternummer: 39912240191. 

Intellectueeleigendom
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Beregoed Logopedie of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Beregoed Logopedie, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 

Disclaimer
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist.