privacy

Privacyreglement
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Deze wetten zijn van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunde, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wetten hebben dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw logopedist een dossier bij van uw medische en administratieve gegevens (persoonsgegevens). Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In dit privacyreglement wordt uitgelegd hoe Beregoed Logopedie omgaat met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u mij aanspreken, bellen of een email sturen.

1. Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: 
Gegevens                de gegevens die betrekking hebben op een persoon.
Praktijk                   Beregoed Logopedie, verwerkingsverantwoordelijke.
Cliënt                      een cliënt / patiënt van de praktijk.
Verwerking              een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

3. Doelen
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen: 
(i)          het verlenen van logopedische zorg;
(ii)         het declareren van verleende logopedische zorg bij de zorgverzekeraar of cliënt;
(ii)         ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
(iii)        wetenschappelijk onderzoek;
(iv)        het behandelen van mogelijke geschillen;
(v)         het doen uitoefenen van accountantscontrole;
(vi)        het verstrekken van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

4. De gegevensverwerking
1.   Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Behoudens de uitzonderingen genoemd bij Geheimhouding, hebben alleen uw behandelend logopedist of waarnemend logopedist direct toegang tot de gegevens. Anderen (zoals huisarts, specialist, verwijzer en andere instellingen) die betrokken zijn bij uw zorgvraag worden door de logopedist geïnformeerd over de diagnose / aanvang behandeling, over de tussentijdse voortgang en over het eindresultaat van de behandeling. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.   Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.   Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.   Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.   Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

5. Beschrijving van de gegevens
De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:
        voornaam, achternaam, adres/ contactgegevens (telefoonnummers en emailadres);
        geboortedatum, geslacht, burgerlijk staat, moedertaal en eventuele tweede taal;
        burgerservicenummer (BSN);
        gegevens van de ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger;
        medische gegevens, behandelplan, gegevens die relevant zijn voor de behandeling;
        naam huisarts/ andere zorgverleners, naam verwijzer, verwijsdiagnosecode;
        naam zorgverzekering, polisnummer, paramedische diagnosecode;
        behandeldata, betalingsgegevens.  

6. Rechten
1.   Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik informeer u als een brief aan de huisarts of verwijzer wordt gestuurd over de aanvang, voortgang of einde van de behandeling.  

2.   U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.   U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.  

4.   Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik beoordeel binnen een maand na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als ik uw verzoek moet afwijzen doe ik dat gemotiveerd.

5.   U kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan mij te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.  

6.   Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
         –    Betreft het minderjarigen tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
         –    Betreft het minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten gezamenlijk door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
         –    Betreft het minderjarigen vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
         –    Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.  

7. Bewaartermijn
1.   Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
2.   Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 
3.   In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
4.   De bewaartermijn is niet meer van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek uw gegevens zijn vernietigd. 

8. Geheimhouding
Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan een vervangende logopedist en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van mijn activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.   
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk in de volgende gevallen:
       u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
       zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
       ik daartoe gehouden ben op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

9. Wijzigingen
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacyreglement vinden.

10. Klachten
Hoewel ik al het nodige doe om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u mij altijd aanspreken, bellen of een email sturen.
Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Gebruik persoonsgegevens aanmeldformulier
Door het gebruik van het aanmeldformulier op deze website laat u: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en uw bericht bij ons achter. Deze persoonsgegevens worden veilig naar Beregoed Logopedie verzonden via het SSL protocol (‘website met slotje’). Ik gebruik deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en desgewenst een afspraak te maken, daarna worden deze gegevens vernietigd.

Bezoek website
Wij leggen informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisatie van de communicatie van mijn diensten en de beveiliging van deze website.

Versie datum: 25 mei 2018